.

Portál věnovaný problematice tréninku a výzkumu
aktivit v ICE Environment.

PROZKOUMAT

Základní info

o ICE Environment

Co je ICE Environment neboli ICE prostředí

Zkratka ICE vyjadřuje základní charakteristiky daného prostředí v angličtině, tedy Isolation, ConfinementExtremeness neboli  izolace, uzavření znemožňující volný pohyb a extrémnost. Toto prostředí je velmi specifické a má velký vliv na člověka na různých úrovních. Extrémní prostředí lze charakterizovat jako prostředí, které klade vysoké nároky na jedince, vyžaduje specifické sociální schopnosti a zahrnuje vysokou úroveň rizika se zvýšenou míru důsledků v případě špatného výkonu.

ICE prostředí je prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují za velmi náročných podmínek. Jde o prostředí daleko od běžného života vyžadující vysokou úroveň spolupráce a adaptace. Příklady ICE prostředí jsou kosmický let a polární nebo podmořská stanice. ICE prostředí mohou mít různé dopady na psychiku a sociální vztahy lidí, kteří v nich pobývají. Jejich studium nám pomáhá lépe porozumět lidskému chování a rozvoji v extrémních situacích.

Prostředí označovaná jako ICE Environment sdílejí specifické charakteristiky:

  • izolace od zbytku společnosti a omezená komunikace,
  • uzavřenost v malém prostoru s omezenými zdroji a možnostmi,
  • extrémnost fyzikálních podmínek, které mohou být nebezpečné nebo nepříjemné,
  • omezené možnosti evakuace z prostředí,
  • vysoká pracovní zátěž,
  • vysoká míra autonomie a zodpovědnosti za plnění úkolů,
  • vysoké nároky na spolupráci a adaptabilitu v rámci týmu.
Specifika dlouhodobého pobytu v ICE prostředí

Specifika dlouhodobého pobytu v ICE prostředí závisí na jeho typu a charakteru. ICE prostředí se vyznačují tím, že jsou po dlouhou dobu izolovaná od běžného sociálního prostředí, jako je rodina nebo přátelé, jsou fyzicky omezená a silně omezují mobilitu a jsou extrémní v tom smyslu, že existují vážné důsledky spojené s neúspěchem pobytu (mise). 

Dlouhodobý pobyt v ICE prostředí může mít na jednotlivce i týmy negativní i pozitivní psychosociální dopady. Negativní dopady zahrnují snížení duševního zdraví, nárůst sociálního napětí a konfliktů, změny v emocích a kognitivním výkonu nebo sezónní syndromy spojené se změnami fyzického prostředí. Pozitivní dopady zahrnují posilování soudržnosti týmu, rozvoj osobnostních dovedností a schopnost přizpůsobovat se novým situacím.

Jednotlivec v ICE prostředí

Dopady na jednotlivce při pobytu v ICE prostředí se mohou lišit podle typu a délky pobytu, osobnosti a motivace jednotlivce a sociálních vztahů v týmu. Obecně lze říci, že dlouhodobý pobyt v ICE prostředí může mít negativní i pozitivní psychologické dopady.

Negativní dopady zahrnují změny v emocích a kognitivním výkonu, jako je zhoršení nálady, zvýšení úzkosti nebo paniky a snížení pozornosti nebo paměti, dále sezónní syndromy spojené se změnami fyzického prostředí, jako deprese nebo poruchy spánku, a nárůst sociálního napětí a konfliktů mezi členy týmu nebo doma v rodině či s přáteli.

Pozitivní dopady zahrnují posilování soudržnosti týmu, rozvoj osobnostních dovedností a schopnost přizpůsobení se novým situacím, zvýšení sebeúcty a sebedůvěry, pocit naplnění a smyslu života.

Týmy v ICE prostředí

Také dopady na týmy při pobytu v ICE prostředí se mohou lišit podle různých faktorů. Obecně lze říci, že pobyt v ICE prostředí může ovlivnit sociální a organizační aspekty týmové práce.

Sociální aspekty zahrnují soudržnost týmu, komunikaci, spolupráci, důvěru a konflikty mezi členy týmu nebo s jinými skupinami. Pobyt v ICE prostředí může tyto aspekty podle kvality vztahů, osobností členů týmu a vnějších podmínek posilovat nebo oslabovat.

Organizační aspekty zahrnují strukturu týmu, rozdělení rolí a úkolů, koordinaci a kontrolu nad pracovním procesem. Pobyt v ICE prostředí může od členů týmu vyžadovat vyšší úroveň flexibility a autonomie a od vedoucích nebo organizací také více podpory a zpětné vazby.

VÍCE O SESTAVOVÁNÍ TÝMŮ
A VÝBĚRU JEDINCŮ PRO PRÁCI
V ICE PROSTŘEDÍ

$

Instruktážní videa

Jak sestavit tým pro ICE prostředí

Charakteristiky

Osobnostní charakteristiky mající vliv na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE a jejich záznam a hodnocení.

Vnější faktory

Vnější faktory mající vliv na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE a jejich záznam a hodnocení.

f

Podmínky ICE

Jak si správně měřit podmínky a nastavit ICE

Sestavení týmu

Jak správně sestavit tým pro dlouhodobý pobyt v ICE

Hodnocení týmu

Jak správně hodnotit tým pro dlouhodobý pobyt v ICE

CASE STUDY

Diana III

Projekt „Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik
a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu
v ICE prostředí“

$

“Trénink na Zemi je klíčový pro úspěšnou kosmickou misi. Musíte trénovat tak tvrdě, až to na Zemi není možné, protože ve vesmíru to bude ještě těžší.”

Scott Kelly

Endurance: A Year in Space, A Lifetime of Discovery

Kooperace

Zajišťující týmy

ZA PODPORY:

Projekt TL05000228 Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.