Neuropsychologický profil

WAIS-III (Wechslerova inteligenční škála pro dospělé) – test pro měření intelektových schopností adolescentů a dospělých od 16 do 89 let. Test se skládá z 11 subtestů, které zkoumají verbální a výkonnou inteligenci. 

KNB (krátká neuropsychologická baterie) – metoda pro vyšetření kognitivních schopností a funkcí. Test se skládá z 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény, jako je paměť, pozornost, exekutivní funkce, jazyk a percepce.

NEUROP-III – program pro diagnostiku a terapii kognitivních funkcí a neuropsychologických deficitů. Program obsahuje různé moduly testů, které se dají přizpůsobit konkrétní osobě.

Osobnostní charakteristiky

MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) – širokospektrální test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch. Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů.

ROR (Rorschachův test s hodnocením dle Exnera nebo R-PAS) – jedna z metod užívaných k rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test využívající projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů do neurčité objekty.

SVF-78 (strategie zvládání stresu) – dotazník SVF umožňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací.

Komplexní soubor diagnostických metod je vždy vhodné doplnit individuálními pohovory. Na základě souhrnu dat z jednotlivých psychodiagnostických nástrojů je vytvořeno doporučení či nedoporučení účasti v misi pro jednotlivé uchazeče / členy posádky. Je třeba podotknout, že testové psychodiagnostické instrumentárium může mít různou podobu a složení a vždy záleží na povaze otázky, specifikaci výběru jedince a volbě odborného psychologa.

Sledování dynamiky týmu

Dynamika týmu je při pobytu v ICE prostředí důležitá, protože ovlivňuje psychosociální stav a výkon členů týmu. V takových prostředích jsou týmy vystaveny stresu, izolaci, omezené komunikaci s vnějším světem a nedostatku zdrojů. Tyto faktory mohou vést ke konfliktům, snížení motivace, narušení spolupráce a zhoršení kvality práce. Proto je potřeba v ICE prostředí sledovat a podporovat dynamiku týmu a zajistit efektivní řízení, komunikaci, rozvoj dovedností a sociální interakci mezi jeho členy.

Při sledování dynamiky týmu v ICE prostředí je třeba zaměřit se na

  • chování jednotlivých členů týmu, včetně analýzy leadershipu,
  • týmovou spolupráci,
  • dynamiku komunikace v týmu,
  • měření zvládání zátěže v ICE prostředí (např. sociomapování),
  • psychickou pohodu a duševní zdraví v rámci pobytu v extrémně náročných podmínkách či v rámci náročných úkolů. 

V neposlední řadě je nutné zajistit po skončení pobytu závěrečné pohovory se členy posádky – nejen jednotlivě, ale také skupinově – a po dlouhodobém pobytu provést v případě nutnosti debriefing či jinou psychologickou podporu.

Intruktážní videa

Jak sestavit tým pro ICE prostředí

Charakteristiky

Osobnostní charakteristiky mající vliv na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE a jejich záznam a hodnocení.

Vnější faktory

Vnější faktory mající vliv na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE a jejich záznam a hodnocení.

f

Podmínky ICE

Jak si správně měřit podmínky a nastavit ICE

Sestavení týmu

Jak správně sestavit tým pro dlouhodobý pobyt v ICE

Hodnocení týmu

Jak správně hodnotit tým pro dlouhodobý pobyt v ICE

Kooperace

Zajišťující týmy

ZA PODPORY:

Projekt TL05000228 Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.